Säännöt

Suomen Bullterrieriyhdistys ry,
Finska Bullterrier klubben rf säännöt:

§ 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Bullterrieriyhdistys ry,  Finska Bullterrier klubben rf. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki.

§ 2 Yhdistyksen toiminta-alueena on koko maa ja sen tarkoituksena on Suomen Kennelliitto – Finska Kennelklubben ry:n, sekä Suomen Terrierijärjestö – Finlands Terrierorganisation ry:n hyväksymänä jäsenyhdistyksenä voittoa tavoittelematta edistää bullterriereiden ja kääpiöbullterriereiden kasvattamista ja jalostusta sekä toimia rodusta kiinnostuneiden yhdyssiteenä Suomessa.

§ 3 Yhdistyksen kieli on suomi

§ 4 Tarkoitustaan yhdistys toteuttaa:

1. Tekemällä yhdistyksen toimialaan kuuluvaa valistustyötä, harjoittamalla julkaisutoimintaa ja järjestämällä keskustelu-, neuvonta- ja koulutustilaisuuksia, kursseja, koiranäyttelyjä sekä koirakokeita ja kilpailuja.
2. Levittämällä oikeita käsityksiä kenneltoiminnan merkityksestä sekä asianharrastajien että yleisön keskuuteen.
3. Seuraamalla kenneltoimintaa koskevaa kehitystä niin koti- kuin ulkomailla ja tekemällä alan kehittämistä tarkoittavia aloitteita.
4. Ylläpitämällä yhteyksiä alan keskusjärjestöön ja muihin kenneljärjestöihin ja antamalla niille tarvittaessa apua yhdistyksen toiminnan puitteissa arvostelutuomarikoulutuksessa, rotukirjan ja koirarekisterin pidossa ym. vastaavanlaisilla tavoilla.
5. Yhdistyksen toiminta rahoitetaan jäseniltä perittävillä jäsenmaksuilla.

§ 5 Yhdistyksen jäseninä voivat olla sekä rekisteröidyt yhdistykset että yksityiset henkilöt. Jäsenyyttä haetaan kirjallisesti tai sähköpostitse hallitukselta. Jäsenyyden hakija sitoutuu jäsenenä toimimaan yhdistyksen sääntöjen, tarkoitusperien ja hyvien tapojen mukaan, Hakemuksessa on ilmoitettava hakijan täydellinen nimi, syntymävuosi, osoite, kotipaikka ja mahdollinen sähköposti-osoite.

Hallitus käsittelee jäsenhakemuksen seuraavassa kokouksessaan jäsenhakemuksen saapumisesta yhdistykselle. Mikäli seuraava kokous pidetään alle viikon kuluttua jäsenhakemuksen saapumisesta yhdistykselle, hakemus käsitellään sitä seuraavassa hallituksen kokouksessa. Jos hallituksen enemmistö vastustaa jäsenyyden hyväksymistä, jäseneksi ei hyväksytä. Yksityiset henkilöt ovat vuosi-, nuoriso-, perhe-, ainais-, tuomari-, tai kunniajäseniä. Perhejäseniksi yhdistykseen voivat liittyä henkilöt, jotka kuuluvat jo vuosijäsenenä olevan henkilön ruokakuntaan. Ainaisjäseneksi pääsee maksamalla kyseisen vuoden jäsenmaksun kymmenkertaisena. Nuorisojäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka ei ole täyttänyt 16 vuotta. Yhdistysjäseneksi voidaan hyväksyä Suomessa rekisteröity yhdistys. Nuoriso-, yhdistys- ja tuomarijäsenellä ei ole äänioikeutta. Tuomarijäseneksi yhdistyksen hallitus voi kutsua rodun arvostelutuomarin. Tuomarijäseneltä ei kanneta liittymis- eikä jäsenmaksua. Kunniajäseneksi voi vuosikokous kutsua hallituksen esityksestä henkilön, joka on ansiokkaasti toiminut rodun ja/tai yhdistyksen hyväksi. Kunniajäseneltä ei kanneta liittymis- eikä jäsenmaksua. Tuomari- ja kunniajäseniä lukuun ottamatta henkilöjäsenet suorittavat liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun.

Jäsenet voivat yhdistyksen sisällä muodostaa paikallisia rekisteröimättömiä harrastuspiirejä ja alaosastoja. Yhdistyksen tarjoamat palvelut ja edut ovat tarkoitettu ainoastaan yhdistyksen jäsenille.

§ 6 Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan, mutta hänen tulee suorittaa maksettavaksi erääntyneet ja eroamisvuonna voimassa olevat liittymis- ja jäsenmaksut, joihin hän on määräajaksi sitoutunut, Jos jäsen jättää määräaikaan mennessä maksamatta jäsenmaksunsa, toimii yhdistyksen sääntöjä tai tarkoitusperiä vastaan, taikka hyvien tapojen vastaisesti, on erotettu Suomen Kennelliitto – Finska Kennelklubben ry:stä tai on viranomaisen toimesta todettu toimineen eläinsuojelulain vastaisesti, on yhdistyksen hallituksella oikeus erottaa hänet yhdistyksestä. Jäsenellä, joka eroaa tai erotetaan yhdistyksestä, ei ole oikeutta sen varoihin.

§ 7 Yhdistyksen toiminta ja tilivuosi on kalenterivuosi. Yhdistyksen tilit päätetään kalenteri- vuosittain ja ne on hallituksen toimintakertomuksen kanssa esitettävä yhdistyksen tilintarkastajalle ennen helmikuun 1. päivää. Tilintarkastajan tulee antaa vuosikokoukselle osoitettu tarkastuskertomuksensa hallitukselle viimeistään helmikuun 15. päivänä.

§ 8 Yhdistys kokoontuu vuosittain kahteen varsinaiseen kokoukseen, vuosikokoukseen helmi-maaliskuun aikana ja syyskokoukseen syys-lokakuun aikana. Yhdistys voi kokoontua ylimääräiseen kokoukseen hallituksen kutsusta, kun se katsoo sen tarpeelliseksi tai kun vähintään 1/10 yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta vaatii, kummassakin tapauksessa vain kokouskutsussa mainittujen asioiden käsittelyä varten. Kutsut kokoukseen toimitetaan kirjallisesti tai sähköpostitse viimeistään 14 vrk ennen kokousta jäsenen yhdistykselle ilmoittamaan osoitteeseen. Kokouksessa on jokaisella yksityisellä henkilöjäsenellä, §6:ssä mainituin poikkeuksin, yksi ääni sekä oikeus edustaa yhtä poissa olevaa SBY:n jäsentä valtakirjalla joka on esitettävä yhdistyksen puheenjohtajalle, varapuheenjohtajalle tai sihteerille ennen kokouksen avaamista. Kaikki ne asiat, joista ei yhdistyslaki eivätkä nämä säännöt toisin määrää, ratkaistaan avoimella äänestyksellä ja yksinkertaisella äänten enemmistöllä, mikäli lippuäänestystä ei vaadita. Äänten mennessä tasan ratkaisee henkilövaaleissa ja lippuäänestyksessä arpa ja muissa asioissa kokouksen puheenjohtajan ääni.

§ 9 Vuosikokouksessa on käsiteltävä seuraavat asiat:

 • Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja kahden pöytäkirjantarkastajan sekä    kahden ääntenlaskijan vaali.
 • Kokouksen laillisuuden toteaminen.
 • Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätökseen perustuva selostus yhdistyksen  taloudesta edellisenä kalenterivuonna.
 • Tilintarkastajan lausunto, tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle.
 • Hallituksen kokoukselle päätettäväksi esittämät asiat.
 • Muut kokouskutsussa mainitut asiat.

§ 10 Syyskokouksessa on käsiteltävä seuraavat asiat:

 • Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja kahden pöytäkirjantarkastajan sekä kahden ääntenlaskijan vaali.
 • Kokouksen laillisuuden toteaminen.
 • Hallituksen esittämä toimintasuunnitelma seuraavalle toimintakaudelle.
 • Tulo- ja menoarvion hyväksyminen tulevalle toimintakaudelle sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruuden määrääminen seuraavalle toimintavuodelle.
 • Hallituksen puheenjohtajan sekä hallituksen muiden jäsenten vaali erovuorossa olevien tilalle.
 • Hallituksen mahdollisesti esittämien toimikuntien jäsenten vaali.
 • Yhden tilintarkastajan ja varatilintarkastajan vaali.
 • Muut kokouskutsussa mainitut asiat.

§ 11 Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan valitun puheenjohtajan lisäksi kuuluu kuusi kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan valittavaa muuta jäsentä, joista kolme on vuosittain erovuorossa. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä nimeää sihteerin ja rahastonhoitajan. Rahastonhoitaja ja sihteeri voidaan valita hallituksen ulkopuolelta.

Jos hallituksen jäsen joutuu eroamaan kesken toimintakauttaan tai jos jäsenyys muista syistä päättyy kesken toimikauden, yhdistyksen seuraava kokous valitsee hänen tilalleen uuden hallitusjäsenen jäljellä olevaksi kaudeksi. Hallitus on päätösvaltainen puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan ja vähintään kolmen hallituksen jäsenen (1+3) läsnä ollessa. Yhdistyksen nimen kirjoittaa joko puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa, Kutsut hallituksen kokoukseen lähetetään kirjallisesti tai sähköpostitse vähintään 7 vrk ennen kokousta.

§ 12 Hallituksen tehtävä on:

 1. Hoitaa yhdistyksen kirjeenvaihto ja muut juoksevat asiat.
 2. Kutsua yhdistys kokouksiin ja valmistaa kokoukselle sääntöjen mukaan esitettäväksi määrätyt asiat sekä panna toimeen yhdistyksen kokouksen tekemät päätökset.
 3. Tehdä aloitteita ja ehdotuksia yhdistyksen kokoukselle sopiviksi harkitsemistaan toimenpiteistä yhdistyksen tarkoitusperien toteuttamiseksi.
 4. Päättää jäsenten ottamisesta ja erottamisesta, kuitenkin siten, että vuosikokous kutsuu kunniajäsenet.
 5. Edustaa yhdistystä, tehdä sitoumuksia, kantaa ja vastata yhdistyksen puolesta.
 6. Määrätä yhdistyksen edustajat Suomen Kennelliitto – Finska Kennelklubben ry:n kokouksiin.

§ 13 Muutosehdotus näihin sääntöihin on jätettävä yhdistyksen hallitukselle vähintään kuukautta ennen sitä kokousta, jossa se halutaan käsiteltäväksi. Hallituksen tulee esittää se lausunnollaan varustettuna seuraavalle varsinaiselle kokoukselle. Muutosehdotusta, jotta se tulisi hyväksytyksi, tulee kannattaa 2/3 annetuista äänistä.

§ 14 Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä kahdessa toisiaan vähintään kahden kuukauden väliajalla seuraavassa kokouksessa, joista jommankumman tulee olla yhdistyksen varsinainen kokous. Purkauspäätös on saavutettava kummassakin kokouksessa vähintään ¾ annetuista äänistä, Yhdistyksen varat joutuvat sen purkautuessa yhdistyksen viimeisen kokouksen päättämälle kennelasiaa edistävälle rekisteröidylle yhdistykselle.

§ 15 Muuten noudatettakoon mitä yhdistyslaissa säädetään.

(Yhdistyksen säännöt 26.2.2010 alkaen)

Yhdistyksen Alajaoston toimintaohjeet

16.2.2015

1. Alueellisen alajaoston toiminta on pääasiassa tarkoitettu alajaoston perustamiskokouksessa
määritellyllä alueella asuville SBY:n jäsenille. Kaikilla SBY:n jäsenillä tulee kuitenkin olla
mahdollisuus osallistua alajaoson järjestämään toimintaan ja alajaosto voi halutessan tarjota
kaikille rotua harrastaville henkilöille mahdollisuuden osallistua järjestämäänsä toimintaan.

2. Alajaoston toiminta on SBY:n alaista toimintaa josta lopulta vastaa SBY:n hallitus. Alajaoston
kuuluu täten esittää edellisen vuoden toimintakertomus kunkin kalenterivuoden
tammikuussa.

3. Kaikki rahaliikenne hoidetaan SBY:n pankkitilin kautta ja kirjataan SBY:n kirjanpitoon siten
että alajaoston toiminta on tuloslaskelmassa eriteltävissä.

4. Alajaosto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan sekä taloudenhoitajan kalenterivuodeksi
kerrallaan. Nämä henkilöt ilmoitetaan hallitukselle tammikuun loppuun mennessä. Jos
ilmoitusta ei tule, katsotaan ettei alajaostolla ole aktiivista toimintaa. Puheenjohtajan
tehtävä on toimia yhteyshenkilönä alajaoston ja SBY:n hallituksen välillä. Talouden hoitajan
tehtävä on sopia käytännön raha-asioiden hoidosta SBY:n rahaston hoitajan kanssa.
Alajaoston sisäiseen päätöksentekoon ei SBY:n hallitus ota kantaa.

5. Kaikista alajaoston järjestämistä tapahtumista, mihin liittyy taloudellinen toiminta, on
alajaoston tehtävä SBY:n hallitukselle esitys. Esityksen liitteenä tulee toimittaa tapahtuman
tulo- ja menoarvio. Esitys käsitellään kuten muutkin hallitukselle tulevat esitykset.

6. Alajaosto on vapaa tiedottamaan toiminnastaan keskuudessaan, mutta julkiseen levitykseen
tarkoitettu tiedottaminen pitää hyväksyttää SBY:n hallituksen puheenjohtajalla, jolle on
annettava viikko aikaa vastata.

Tulevat tapahtumat

Ei tulevia tapahtumia.

logo