Jalostus

Jalostustoimikunnan toimintaohje

25.5.2020
1. Jalostustoimikunnan tarkoitus on ohjata ja valvoa rodun jalostusta maassamme ja avustaa
kasvattajia ja jalostusyksilöiden omistajia jalostussuunnittelussa antamalla neuvontaa ja
informaatiota. Toiminnan tavoitteena tulee olla henkisesti ja fyysisesti terveiden,
rotumääritelmän vaatimukset täyttävien koirien kasvatuksen tukeminen. Tarkoitus
toteutuu keräämällä ja arkistoimalla tietoja rodun tilanteista Suomessa ja ulkomailla ja
näiden tietojen julkaisemisella kasvattajien ja harrastajien tiedoksi. Tietoja kerätään mm.
koiranäyttelyistä, terveystutkimuksista, jalostustarkastuksista ja terveyskyselyiden avulla.
Rodun kasvattajilla on keskeinen rooli jalostustoimikunnan yhteistyökumppaneina. Lisäksi
toimikunnan tehtävänä on tehdä rodun Jalostuksen tavoiteohjelma (JTO) Suomen
Kennelliiton jalostustieteellisen valiokunnan ohjeistuksen mukaisesti ja tämän jälkeen
noudattaa sitä. Jalostustyön vastuu ja valinnan vapaus on kasvattajilla, yhdistys ja
jalostustoimikunta antaa vain suosituksia.
2. Jalostustoimikunnan kokoonpanon valitsee yleiskokous ja sen toimintaa valvoo yhdistyksen hallitus. Toimikausi on kaksi vuotta. Puolet jalostustoimikunnan jäsenistä on erovuorossa vuosittain. Jalostustoimikuntaan kuuluu viisi (5) rodun kasvattajaa tai harrastajaa, jotka kasvatustyöllään tai muulla toiminnallaan ovat osoittaneet perehtyneensä rotuun tai
omaavat rodun jalostuksessa tarvittavaa asiantuntemusta. Jalostustoimikuntaan voidaan
myös valita asiantuntijajäsen, yhdistyksen ulkopuolelta, esim. rodun sairauksiin erityisen
hyvin perehtynyt eläinlääkäri.
3. Jalostustoimikunnan toiminta on SBY:n alaista toimintaa josta lopulta vastaa SBY:n hallitus.
Toimikunnan kuuluu täten aina vuoden lopuksi toimittaa hallitukselle toimintakertomus.
Toimikunnan tulee myös toimittaa kokouspöytäkirjat kaikista kokouksistaan heti niiden
valmistuttua hallituksen sihteerille.
4. Kaikki rahaliikenne hoidetaan SBY:n pankkitilin kautta ja kirjataan SBY:n kirjanpitoon siten
että toimikunnan toiminta on tuloslaskelmassa eriteltävissä.
5. Toimikunta valitsee keskuudestaan vetäjän kalenterivuodeksi kerrallaan. Tämä henkilö
ilmoitetaan hallitukselle tammikuun loppuun mennessä. Jos ilmoitusta ei tule, katsotaan
ettei toimikunta ole toimintakykyinen. Vetäjän tehtävä on toimia yhteyshenkilönä
toimikunnan ja SBY:n hallituksen välillä.
6. Kaikista toimikunnan järjestämistä tapahtumista, mihin liittyy taloudellinen toiminta, on
toimikunnan tehtävä SBY:n hallitukselle esitys. Esityksen liitteenä tulee toimittaa
tapahtuman tulo- ja menoarvio. Esitys käsitellään kuten muutkin hallitukselle tulevat
esitykset.
7. Kaikki SBY:n jäsenistölle suunnatut tiedotteet tulee hyväksyttää hallituksen
puheenjohtajalla, jolle on annettava viikko aikaa vastata.