Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Suomen Bullterrieriyhdistyksen EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 5.5.2023. Päivitetty 15.11.2023.

Rekisterinpitäjä
Suomen Bullterrieriyhdistys ry
Y-tunnus 2791363-5
Svidiksentie 154, 07880 Liljendal

Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö
Sirpa Hopia, jäsensihteeri
sbyjasensihteeri@gmail.com

Rekisterin nimi
Jäsenrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on rekisterinpitäjän oikeutettu etu (yhdistyksen jäsenyys).

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

  • jäsenrekisterin ylläpito
  • jäsenyyden hoito ja siihen liittyvä viestintä
  • jäsenlehden lähetys
  • laskutus sekä maksujen valvontaan ja perintään liittyvä henkilötietojen käsittely

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin tallennetavia tietoja ovat: henkilön nimi, osoite ja sähköpostiosoite. Tietoja säilytetään jäsenyyden voimassaolon ajan. Kolmansien osapuolten evästeille pyydetään tarvittaessa suostumus erikseen.

Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriin tallennetavat tiedot saadaan jäseneltä jäsenhakemuksen yhteydessä.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Suomen Bullterrieriyhdistys ry käyttää pääsääntöisesti Euroopan Unionin ja Euroopan talousalueelle sijoittuneita yrityksiä tietojärjestelmiensä ylläpitoon ja kehittämiseen liittyvissä tehtävissä. Jos henkilötietoja siirretään Euroopan ulkopuolelle kolmanteen maahan, noudatetaan tietosuoja-asetuksen edellyttämiä suojatoimia.

Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuuta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden henkilöiden toimesta, jotka tehtävään on valittu.

Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista
Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puuteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).