Tarkastelu luonnetestauksiin

Suomen Bullterrieriyhdistys ry korvaa jäsenten omistamien bullterriereiden luonnetestimaksut (1 testi per jäsenen omistama bullterrieri) kuittia ja tuloslomaketta vastaan 31.12.2025 saakka. Luonnetestistä saadaan tietoa koiran käyttäytymisestä erikoiskokeiden kautta, joissa koiran hermosto joutuu rasitetuksi. Tietoa voidaan hyödyntää koulutuksessa ja verrata rodun ihanneprofiiliin. Luonnetesti on virallinen testaus ja ainoastaan tietyin edellytyksin uusittavissa

Suomen Bullterrieriyhdistys ry on järjestänyt luonnetestin vuosina 2020 ja 2021. Vuonna 2021 luonnetestissä kävi 4 bullterrieriä ja vuonna 2020 5 yksilöä.

Lyhyesti luonnetestistä: “Luonnetestin tarkoitus on arvioida ja kirjata koiran käyttäytyminen tilanteessa, joissa sen hermosto joutuu rasitetuksi. Testitulosta voidaan hyödyntää koiran luonnekuvan määrittämiseen ja koulutuskelpoisuuden arviointiin. Testitulos antaa myös viitteitä koiran jalostuskelpoisuudesta rotujärjestöille ja kasvattajille.”

“Testi mittaa toimintakykyä uhan alla (kelkka, puolustushyökkäys ja terävyys) ja hämärässä huoneessa ilman uhkaa. Sillä saadaan myös arvokasta tietoa temperamentista ja keskittymiskyvystä, hermorakenteesta, luoksepäästävyydestä ja kovuudesta/pehmeydestä sekä laukauksien sietämisestä. Myös koiran taipumuksesta reagoida asioihin aggressiolla saadaan informaatiota. Luonnetta voidaan ajatella joukkona erilaisia ominaisuuksia ja pistelaskusysteemissä on ajateltu, että jos koiralla jollain osa-alueella on puutteita (esim. pehmeys), sitä voi kompensoida jollain toisella puolella (esim. hyvällä taistelutahdolla), mikä auttaa koiraa eteenpäin hankaluuksista huolimatta.”

“Luonnetestissä koira pisteytetään testin arvosteluasteikon mukaisesti. Asteikko on rakennettu hyvää suojeluun soveltuvaa koiraa ajatellen, joten rotukohtainen ihanneprofiili auttaa hahmottamaan, kuinka asteikon eri kohdat sopivat muihin käyttötarkoituksiin kehitetyille roduille. Ihanneprofiili muodostetaan siten, että jokaiselle arvostelukohdalle annetaan luonnetestipisteiden lisäksi koodi I (ihanne), N (hyväksyttävä/neutraali), E (ei-toivottava) tai H (hylätty). Koodi siis kertoo, onko kyseinen ominaisuus tai tapa toimia juuri tälle rodulle ihanteellinen, hyväksyttävä, ei-toivottava vai hylkäävä.” Lähde: Kennelliitto

Tarkastelujaksossa yksikään testattu bullterrieri ei istunut 100 % ihannetulokseen. Kaksi testatuista koirista oli 67% ihanteen sisällä. Yhdenkään koiraan suoristusta ei keskeytetty, ei ohjaajan, eikä tuomariston toimesta. Myöskään yhdelläkään koirista mikään osa-alue  ei ollut ihanneprofiilissa määritellyllä alueella H, eli hylätty.

Toimintakyky: Toimintakykynä pidetään luonteen ominaisuutta, joka saa koiran ilman ulkopuolista pakotetta pitämään puolensa todellista tai kuviteltua vaaraa vastaan. Toimintakyky on koiran kyky hallita tekojaan huolimatta siitä, että se on joutunut pelon valtaan. Toisin sanoen koira pystyy pelostaan huolimatta toimimaan oikealla tavalla ja tarvittaessa voittamaan pelkonsa päästäkseen päämääräänsä.

 Bullterrierireiden ihanneprofiilissa toimintakyky suuri ja hyvä on ihanne, kohtuullinen ja kohtuullisen pieni on hyväksyttävä, pieni on ei toivottava, sekä riittämätön ja toimintakyvytön ovat hylättyjä. Kaksi testatusta 9 koirasta saivat osiosta ihannetuloksen, ja 7 hyväksyttävän. Tätä voidaan pitää rotumääritelmään peilaten erittäin heikkona tuloksena.

Terävyys: Terävyys on ominaisuus, joka saa koiran reagoimaan aggressiivisesti sen tuntiessa itsensä uhatuksi. Terävyysaste on kääntäen verrannollinen ärsytyskynnyksen korkeuteen. Mitä pienempi ärsyke tarvitaan herättämään aggression, sitä korkeampi on terävyysaste.

78 % testatuista koirista saivat osiosta ihannetuloksen, pieni ilman jäljelle jäävin hyökkäyshaluin tai koira, joka ei osoita lainkaan terävyyttä, kaksi koirista sai osiosta tuloksen hyväksyttävä, joka oli kohtuullinen ilman jäljelle jäävin hyökkäyshaluin, hyväksyttävä on myös suuri ilman jäljelle jäävin hyökkäyshaluin. Pieni jäljelle jäävin hyökkäyshaluin on ei toivottava, sekä kohtuullinen jäljelle jäävin hyökkäyshaluin ja  suuri jäljelle jäävin hyökkäyshaluin ovat hylättyjä tuloksia.

Puolustushalu: Puolustushalulla tarkoitetaan koiran synnynnäistä taipumusta hyökkäyksen tai hyökkäysyrityksen avulla aktiivisesti puolustaa itseään, laumaansa (ohjaaja) tai reviiriään.

Puolustushalun tulos kohtuullinen, hillitty on bullterriereiden osion ihannetulos. Sen saavutti 22 % testatuista 9 yksilöstä. 67 % tulos oli hyväksyttävä, eli joko suuri, hillitty tai pieni. Yhden koiran tulos oli ei toivottava, eli haluton. Erittäin suuri ja hillitsemätön arviot puolustushalusta ovat hylättyjä ihanneprofiiliin verrattuna.

Taisteluhalu: taisteluhaluksi kutsutaan koiran synnynnäistä taipumusta nauttia taistelusta itsestään ilman, että se perustuisi aggressioon. Taisteluhalu on koiran moottori, liikkeelle paneva voima.

Taisteluhalua mittaavissa osioissa suuri ja kohtuullinen on bullterriereiden ihanne. 56 % testatuista koirista sai kyseisestä osiosta ihannepisteet. 33 % tulokset olivat hyväksyttäviä, eli joko kohtuullisen pieni tai erittäin suuri. Yhden yksilön tulos oli ei toivottava, eli pieni. Arvion hylätty saa osiosta tuloksella riittämätön tai haluton.

Hermorakenne: Hermorakenteella tarkoitetaan koiran synnynnäistä heikko- tai vahvahermoisuutta sen joutuessa voimakkaisiin ja vaihteleviin sisäisiin jännitystiloihin. Hyvällä hermorakenteella tarkoitetaan kykyä hallita jännitystiloja ilman luonnotonta uupumusta, hysteriaa tai muita merkkejä sisäisen tasapainon järkkymisestä.

33 % testatuista koirista saivat osiosta bullterireiden ihannepisteet, eli arvostelut tasapainoinen ja varma tai tasapainoinen. Loput 66 % saivat osiosta hyväksyttävän tuloksen, eli joko hieman rauhaton tai hermostunein pyrkimyksin –arviot. Ei toivottava arvio osiossa on vähän hermostunut, ja hylätty hermostunut tai erittäin hermostunut.

Temperamentti: Temperamentilla tarkoitetaan käyttäytymisen vilkkautta, huomiokyvyn nopeutta (tarkkaavaisuutta) sekä kykyä sopeutua uusiin tilanteisiin ja ympäristöihin. Suurin osa hyvin sopeutumiskykyisistä koirista on vilkkaita.

56 % testatuista bullterriereistä sai osion ihannetuloksen, eli arvostelun vilkas tai kohtuullisen vilkas. Loput neljä yksilö saivat hyväksyttävän tuloksen, eli arvion erittäin vilkas. Kyseisen osion arvostelut, häiritsevän vilkas ja hieman välinpitämätön katsotaan ei toivotuiksi sekä impulsiivinen, välinpitämätön ja apaattinen hylätyiksi.

Kovuus: Kovuudella tarkoitetaan koiran taipumusta muistaa tai olla muistamatta epämiellyttäviä kokemuksia. Kohtuullisen kova ja kova ovat osion ihannetulokset. Nämä arvioit annettiin 56 % testatuista koirista. 44 % koirista arvosteltiin hieman pehmeäksi, joka on tuloksena hyväksyttävä. Arviot erittäin kova ja pehmeä ovat ei toivottavia ja erittäin pehmeä on hylätty.

Luoksepäästävyys: Luoksepäästävyydellä tarkoitetaan koiran suhtautumista vieraisiin henkilöihin. Koira on luoksepäästävä, kun se mielellään ja oma-aloitteisesti hakeutuu muidenkin tapaamiensa ihmisten seuraan kuin ohjaajansa. Koiraa, joka selvästi välttää tutustumista tai joka osoittaa selvää vastenmielisyyttä joutuessaan kosketukseen vieraiden kanssa, kutsutaan pidättyväksi.

 Luoksepäästävyyden osiossa hienosti 8 testausta 9 koirasta saivat ihannetuloksen hyväntahtoinen, luoksepäästävä, avoin. Yhden koiran tulos oli luoksepäästävä, aavistuksen pidättyväinen, joka on ihanneprofiiliin peilattuna hyväksytty tulos. Ei toivottavia ovat selvästi pidättyväinen, ei yritä purra, ja hylättyjä selvästi pidättyväinen, yrittää purra, hyökkäävä ja salakavala.

Laukauspelottomuus: Laukausvarmaksi nimitetään koiraa, joka käyttäytyy täysin välinpitämättömästi laukauksiin tai joka on niistä vain normaalilla tavalla kiinnostunut. Koirat, jotka ensimmäisen laukauksen jälkeen käyttäytyvät rauhattomasti, mutta jotka selviävät nopeasti levottomuudestaan ja joille toistetut laukaukset saavat aikaan yhä pienemmän reaktion, luokitellaan laukauskokemattomiksi, ei laukausaroiksi. Koiraa, joka reagoi laukauksiin epänormaalin kiihkeästi esim. haukkumalla, hyökkäämällä kohti ampujan suuntaa tai on muuten kiihkeän innostunut ympäristön tapahtumista ja haukkuu, mutta joka ei osoita hermostuneisuutta, kutsutaan paukkuärtyisäksi. Laukausalttiiksi luokitellaan koira, joka reagoi selvästi, suunnilleen samalla tavalla jokaiseen laukaukseen rauhoittumatta tai hermostumatta enempää ja jonka sisäinen jännite ei nouse sellaiseen asteeseen, että selviä hermostuneisuuden oireita näkyisi. Laukausaraksi nimitetään koiraa, joka laukauksen jälkeen reagoi selvän hermostuneesti ja jolla on vaikeuksia mielentasapainonsa palauttamisessa ja joka ammunnan toistuessa osoittaa yhtä suurta tai suurempaa hermostuneisuutta.

67 % testatuista koirista oli ihanneperofliin mukaisesti laukausvarmoja ja 33 % laukauskokemattomia, joka on hyväksyttävä tulos.

Testattujen koirien määrä on hyvin pieni ja varsinaisia linjavetoja tai yleistyksiä on mahdoton näin ollen tuloksista vetää. Kuitenkin jo muutamassa koirassa voi huomata huolestuttavan/huomiota kiinnittävän trendin toimintakyvyn ja hermorakenteen puutteissa verrattaessa rodun ihanneprofiiliin. Jatkon kannalta onkin tärkeää, että koiria testattaisiin enenevissä määrin sekä kasvattajien, koiran omistajien ja pennusta haaveileville ymmärrys bullterrierin rodunomaisesta ja toivottavasta luonteesta lisääntyisi.

Rodun jalostuksessa ja suunniteltavissa yhdistelmissä on tärkeä muistaa ottaa huomioon luonne yhtä suurella vakavuudella kuin terveysasiat. Vaikka koiran kovuus, vilkkaus ja korkea toimintakyky aiheuttavat omat haasteensa koulutettavuuteen ja arkielämään, on syytä muistaa, että nämä ovat ominaisuuksia, jotka kuuluvat rotuun. Rodunomainen bullterrieri ilmentää näitä ominaisuuksia vahvasti. Jalostuksella näiden ominaisuuksien lieventäminen tai näistä joustamalla mennään todella nopeasti ojasta allikkoon ja menetetään luonteen tasapaino, jolloin häiriökäyttäytyminen lisään sekä rodunomaisuus häviää.

Suomen Bullterrieriyhdistys ry
Jalostustoimikunta

Artikkeli on julkaistu alun perin Bulterissa 1/2022.

Lue myös artikkeli, jossa avataan testin kulku ja bullterrierin ihanneprofiili.

Anna meille palautetta Bullipäivistä ja voit voittaa upean Bullipäivät-kassin!

Jotta voimme kehittää toimintaamme, haluamme kuulla palautetta viikonlopun Bullipäivistä. Mitä pidit järjestelyistä? Entä paikasta? Tai mikäli et osallistunut ollenkaan, olisimmeko voineet tehdä jotain toisin, jotta olisit osallistunut vuoden bullimaisimpaan tapahtumaan!

Kaikkien 7.7.2024 mennessä palautteen antaneiden kesken arvomme kahdelle upeat Bullipäivät-kassin!

Arvonta suoritetaan 8.7. ja voittajiin ollaan yhteydessä sähköpostitse. Mikäli voittajaa ei tavoiteta viikon kuluessa, arvotaan tilalle uusi voittaja.


Arvonnan säännöt

1. Järjestäjä
Suomen Bullterrieriyhdistys ry

2. Alkamis- ja päättymispäivä
Arvontaan voi osallistua täyttämällä palautelomakkeen 10.6.-7.7.2024 välisenä aikana.

3. Osallistuminen
Arvontaan voi osallistua jättämällä palautetta arvonnan voimassaoloaikana.

4. Valittujen henkilöiden valitseminen ja ilmoittaminen
Arvontalomakkeet käsitellään 8.7.2024. Valittuihin henkilöihin ollaan yhteydessä sähköpostitse. Mikäli järjestäjä ei tavoita henkilöitä viikon kuluessa, arvotaan tilalle toinen henkilö.

5. Palkinnot
Palkintoina arvotaan kaksi (2) kappaletta Bullipäivät-kasseja (arvo á n. 7 €). Palkintoja ei voi muuttaa rahaksi. Järjestäjä maksaa mahdolliset arpajaisverot.

6. Järjestäjän vastuu
Valittu henkilö vapauttaa Järjestäjän kaikesta välittömästä ja välillisestä vastuusta, vahingoista ja kustannuksista, jotka aiheutuvat tai joiden väitetään aiheutuneen osallistumisesta arvontaan, palkinnon lunastamisesta tai sen käyttämisestä. Järjestäjän vastuu arvonnan osanottajia kohtaan ei missään tapauksessa ylitä näissä säännöissä mainitun palkinnon määrää tai arvoa. Järjestäjä ei vastaa tietoteknisistä tai muista syistä johtuvista esteistä arvontaan osallistumisesta.

7. Henkilötietojen käsittely
Osallistujien henkilötietoja käsitellään Henkilötietolain säännösten mukaisesti.

Vastaa luonne- ja terveyskyselyyn!

Hyvä bullterrierin omistaja, luonne- ja terveyskyselyn aika on taas tullut!

Kyselyn tarkoituksena on kerätä mahdollisimman kattavasti viimeisen viiden vuoden aikana kertynyttä tietoa rodun tilanteesta Suomessa, ja se on tarkoitettu kaikille bullterrierien omistajille. Tämän kyselyn tuloksia käytetään osana rodun jalostuksen tavoiteohjelman päivitystä. Kysely on pyritty tekemään mahdollisimman helpoksi ja nopeaksi vastata. Kaikki vastaukset ovat arvokkaita!

Mikäli sinulla on useampi bullterrieri, täytäthän jokaisesta oman kyselyn, myös sellaisten yksilöiden osalta, joista olet antanut tietoja jo vuoden 2017 terveyskyselyssä. Pyydämme ystävällisesti, että täyttäisit lomakkeen myös edesmenneistä koiristasi. Muistathan tallentaa vastauksesi kyselyn lopussa painamalla lataa-nappia. Yhteenveto kyselyn tuloksista julkaistaan Suomen Bullterrieriyhdistyksen vuosijulkaisussa.

Vastaathan kyselyyn 31.8.2024 mennessä.

Kyselyyn on mahdollista vastata anonyymisti. Koiran tunnistetietoja käytetään vain koiran yksilöintiin ja tulosten päivittämiseen tulevien kyselyiden aikana jalostustoimikunnan sisällä. Yksilöintitietoja ei julkaista eikä luovuteta kolmansille osapuolille. Mikäli haluat osallistua Suomen Bullterrieriyhdistyksen järjestämään arvontaan, jossa kahdelle onnekkaalle kyselyyn vastanneelle arvotaan 50 euron arvoinen lahjakortti Musti ja Mirri -liikkeeseen, jätä yhteystietosi kyselyn lopussa!

Arvonnan säännöt

Järjestäjä
Suomen Bullterrieriyhdistys ry

Alkamis- ja päättymispäivä
Arvontaan voi osallistua luonne- ja terveyskyselyn vastausaikana, 21.5.-31.8.2024.

Osallistuminen
Arvontaan voi osallistua täyttämällä yhteystietonsa (nimi sekä puhelinnumero, sähköposti tai osoite) terveys- ja luonnekyselyn lopussa olevaan kenttään.

Palkinnot
Palkinnoksi arvotaan kaksi 50 euron lahjakorttia Musti ja Mirri -liikkeeseen.

Järjestäjän vastuu
Arvontaan osallistuva henkilö vapauttaa Järjestäjän kaikesta välittömästä ja välillisestä vastuusta, vahingoista ja kustannuksista, jotka aiheutuvat tai joiden väitetään aiheutuneen osallistumisesta arvontaan, palkinnon lunastamisesta tai sen käyttämisestä. Järjestäjä ei vastaa tietoteknisistä tai muista syistä johtuvista esteistä arvontaan osallistumisesta.

Henkilötietojen käsittely
Osallistujien henkilötietoja käsitellään Henkilötietolain säännösten ja luonne- ja terveyskyselyssä kerrottujen ehtojen mukaisesti.

Rajaukset
Suomen Bullterrieriyhdistyksen hallituksen ja toimikuntien jäsenet ja toimihenkilöt eivät voi osallistua arvontaan.

Nasal dermoid sinus – Nornan nassu

Kaikki varmaan tietävät mitä on, kun ei tiedä mikä koiraa vaivaa? On selkeitä ja epämääräisiä oireita, välillä enemmän ja välillä vähemmän. Alat jo epäillä itseäsi vainoharhaiseksi. Käytte lääkärissä, missä oireita vähätellään. Käytätte koiraa toisella, missä asiaan paneudutaan vähän enemmän. Lopulta sieltä ohjataan CT-kuviin, kun rehellisesti tunnustettiin, ettei täällä pysty tekemään mitään, mitä ei jo olisi tehty, eikä tiedetä mikä on vikana.

Nornan kuono alkoi turpoilla pääsiäisenä 2023 siihen pitkänä perjantaina osuneen lumipallon vuoksi. Heti seuraavana aamuna kuono oli hieman turvoksissa. Illalla se oli jo
huomattavan turvoksissa ja Nornalle oli noussut korkea kuume. Ensiavuksi saatiin lyhyt ab-kuuri ja tulehduskipulääkettä. Kaikki näyttikin paremmalta jo seuraavana päivänä. Kuume oli poissa ja turvotus alkoi laskea. Kuitenkin huhtikuun lopussa kuonoon kasvoi pieni patti. Toukokuun alussa kuono turposi jälleen, jolloin kävimme lääkärissä, missä kuonosta otettiin rtg-kuvat ja nenäontelo tähystettiin. Ei tultu hullua hurskaammaksi. Kipulääkkeestä ei yksinään ollut apua.

Kesäkuun alussa käytiin taas lääkärissä, mistä saatiin pitkä ab-kuuri ja epäily oli, että turvotus on jossain nenäontelon ja ihon välissä, eli ensimmäinen diagnoosi kumottiin kokonaan. Aluksi näyttikin siltä, että ab-kuuri auttaa, mutta kuono alkoi jälleen turpoamaan kesken ab-kuurin.

Päädyimme CT-kuviin, mihin onneksi pääsimmekin nopeasti. Kuvat lähtivät lausuttavaksi ulkomaille ja lausunnon valmistumiseen sanottiin menevän kaksi viikkoa. Alkoi tuskainen odotus. Puhelin soi viikon päästä lauantaina. Saimme diagnoosin ja kuulin ensimmäistä kertaa sanat ”nasal dermoid sinus”. Asia, jota esiintyy toisilla roduilla enemmän kuin toisilla, tyyppirotu mm. bullterrieri. Soittanut lääkäri levitteli käsiään, ettei hänellä ole aavistuskaan kuka tätä hoitaa, varmaan joku etelässä. Sain sähköpostiini lausunnon, mitä tavasin itsekseni ties kuinka kauan ja yritin ymmärtää mitä minulle juuri sanottiin.

Mikä se sitten on?

Nasal dermoid sinus on synnynäinen kehityshäiriö – epätäydellinen ektodermin ja hermostoputken erottuminen – joka koostuu ontosta putkimaisesta sisennyksestä ihossa, mikä menee sisälle kudoksiin. Dermoidi kysta on säkkimäinen rakenne, joka muodostuu, koska solujen, joiden kuuluisi olla kehon ulkopuolella (kuten ihosolut), ovat jääneet jumiin ihon alle alkion kehityksen aikana. Nasaalisessa muodossa dermoid sinus esiintyy nenän päällä (kuonossa) ihon alla. Dermoid sinukset aiheuttavat ongelmia, koska ne ovat alttiita tulehduksille, nasaali muodossa yleensä trauman seuraksena. Dermoid sinukset esiintyvät aina selänpuoleisessa keskilinjassa. Dermoid sinus on periytyvä tauti ja se on aina olemassa jo syntyneillä pennuilla, eikä se koskaan kehity myöhemmin. Pienellä pennulla tyypillinen piste ihossa saattaa olla niin pieni, ettei sitä huomaa.

Periytyvyyttä ei ymmärretä täysin, mutta koirat joilla on DS ei tule käyttää jalostukseen. Dermoid sinukset, jotka täyttyvät, tulehtuvat tai aiheuttavat neurologisia oireita tulee hoitaa kirurgisesti. Jos dermoid sinukset jättää hoitamatta, siinä voi esiintyä toistuvia tulehduksia. Kirurginen toimenpide on vaativa ja pitkä ja siihen liittyy paljon komplikaatioriskejä. Lisäksi jos dermoid sinuksen kudosta jää poistamatta, se voi kasvaa takaisin.

Nornan tapauksessa sinus ei jatkunut aivoihin asti, mikä on todella hyvä juttu leikkauksen kannalta. Useiden kyselyjen ja suosituksen perusteella löysin lopulta paikan, missä Norna voitaisiin leikata. Kävimme verikokeissa tarkistamassa, että Nornan hyytymistekijät ovat kunnossa noin viikkoa ennen leikkausta, koska nenäontelo vuotaa todella paljon verta. Lisäksi antibioottikuuri aloitettiin viikko ennen leikkausta voimakkaan turvottelun takia. Nornan kuono avattiin aina nenästä silmien väliin, jotta dermoid sinus saatiin poistettua kokonaan. Leikkauksessa irrotettiin fibroottinen kudosontelo nenän takaa, josta jatkettiin seuraamalla aina ohenevaa juostetta silmien väliin. Poistettua luuta ei voitu laittaa takaisin, koska jos siinä on kiinni sinusta, se kasvaisi takaisin.

Norna vietti koko päivän klinikalla, josta se pääsi kotiin illalla kassillinen lääkkeitä mukanaan. Toipuminen eteni todella hyvin ja ruokakin maistui jo samana iltana.
Seuraavana aamuna oli puhelu kirurgin kanssa, kuinka yö oli mennyt – toipumiseen kuuluu mahdollisesti runsastakin nenäverenvuotoa useiden päivien ajan, mutta Nornan kanssa nenäverenvuoto oli todella vähäistä. Ensimmäinen viikko vietettiin hieman eristyksissä, ettei pääse tapahtumaan mitään vahinkoa. Tikeistä otettiin puolet pois kahden viikon kohdalla ja loput kolmen viikon kohdalla. Haava parani ongelmitta eikä komplikaatioita ilmennyt. Saunaankin päästiin kuukausi leikkauksesta. Kolme kuukautta leikkauksen jälkeen naamaa koristaa komea arpi, mutta elämä on muuten palautunut normaaliksi. Ainoa rajoite, joka meille asetettiin, oli se, ettei kuonopantaa saa pitää, muuten saa haavan parannuttua elää ihan normaalia koiran elämää.

Itse leikkauksesta enemmän infoa sekä kuvia leikanneen kirurgin instagramissa @koirien_kasvainkirurgi.

Teksti ja kuvat: Salla Halonen

Kerro ideasi Vuoden Harrastajan pisteenlaskuun

24.3.2024 vuosikokouksessa päätettiin palkita jatkossa Vuoden Bullin lisäksi Vuoden Kasvattaja sekä Vuoden Harrastaja. Vuoden Bullille sekä Kasvattajalle on hyväksytyt säännöt jo olemassa, mutta Vuoden Harrastajan valinnan pisteytykseen on mahdollista vaikuttaa!

Vuoden Harrastaja -palkinnon tarkoituksena on tehdä näkyväksi ja antaa tunnustusta muissakin harrastuksissa, kuin näyttelyissä menestyneille bulleille. Näitä harrastuksia voi olla mm. toko, rally-toko, nosework tai mikä laji tahansa, kunhan pisteet voidaan laskea reilusti ja ne voidaan todentaa.

Mikäli sinulla on ideoita pistelaskuun liittyen, laitathan ehdotuksesi Trophy-toimikunnalle osoitteeseen sbytrophy@gmail.com. Ideoita hyödynnetään pistelaskusääntöjen muovaamisessa ja lopullinen ehdotus tuodaan yhdistyksen syyskokouksen päätettäväksi.

24.3.2024 sääntömääräisen vuosikokouksen esityslista

Suomen Bullterrieriyhdistys Ry:n sääntömääräinen vuosikokous pidetään sunnuntaina 24.3.2024 klo 16.00 osoitteessa Svidiksentie 154, 07880 Liljendal, mutta ensisijaisesti toivotaan osallistuttavan Teams-sovelluksen kautta.

Kokoukseen tulee ilmoittautua sähköpostitse 21.3.2024 mennessä osoitteeseen sbyhallitus@gmail.com. Mahdolliset valtakirjat on toimitettava ilmoittautumisen yhteydessä. Kokoukseen ilmoittautuneet saavat ennen kokousta Teams-linkin ja vuosikokousmateriaalin ennakkoilmoituksen yhteydessä ilmoitettuun sähköpostiin. Jäsenyys tarkistetaan ennen Teams-linkin lähettämistä. 

Esityslista

1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen laillisuuden sekä päätösvaltaisuuden toteaminen
3. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi
4. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta
5. Kokouksen ääntenlaskijoiden (2) ja pöytäkirjan tarkastajien (2) valinta
6. Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätökseen perustuva selostus yhdistyksen taloudesta edellisenä kalenterivuonna (Toimintakertomus, tuloslaskelma, tase)
7. Toiminnantarkastajan lausunto, tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle vuodelle 2023
8. Esitys Bullipäivien kiertopalkintojen tulevaisuudesta
9. Esitys: Vuoden Bulli ja Trophy Show -kilpailut vain Suomessa asuville jäsenille ja heidän koirilleen
10. Trophytoimikunnan esitys vuoden harrastajabullin palkitsemisesta
11. Jalostustoimikunnan esitys vuoden kasvattajan palkitsemisesta
12. Muut asiat
13. Saapuneet kirjeet
14. Kokouksen päättäminen

Ketkä puuhaavat yhdistyksessä? Tutustu Terrilifen yhteyshenkilöön!

”Koirien täyteinen aika elämässäni on alkanut vuonna 1997, kun vihdoinkin sain kauan odottamani ensimmäisen koiran. Vaikka lapsena vannoin, että sellaisia rumia laatikkopäisiä koiria en varmasti ota, ja ala-aste ikäisen, koirasta haaveilevan, lapsen silmiä hiveli cockerspanieli ja afgaaninvinttikoira, on koiraharrastukseni teini-ikäisenä kuitenkin alkanut pienistä, mutta suuriluonteisista ”laatikkopäisistä” metsästysterriereistä. Ajan saatossa rotuja on tullut muutamia lisää, mukaan lukien bullterrierit ja myös ne cockerspanielit, joskin käyttölinjaiset sellaiset.

Olen työskennellyt pitkään koirien parissa, mutta viimeiset vuodet olen keskittynyt vain omien koirien kanssa harrastamiseen. Suurimmaksi mielenkiinnon kohteeksi on muodostunut koirien kasvattaminen ja siihen liittyvät asiat. Koirat ovat myös johdattaneet minua merten taakse ja tällä hetkellä vaikutan Suomen lisäksi Irlannissa ja UK:ssa.

Terrilife -lehden yhteyshenkilöksi ryhdyin, koska mielestäni rotumme ansaitsee näkyvyyttä oman rotujärjestömme, Suomen Terrierijärjestö ry:n, julkaisussa ja ehkä Terrilifen kautta voisimme tavoittaa myös uusia ja innokkaita harrastajia. Rodun tunnetuksi tekeminen muiden koiraharrastajien parissa on myös mielestäni hyvä asia ja Terrilife tarjoaa siihen palstatilaa neljä kertaa vuodessa. Koen, että Bulterin muututtua vuosijulkaisuksi, on Terrilifen rooli bulliharrastajille myös aiempaa suurempi.”

💡 PS. Jos et muista mikäs se Terrilife olikaan, voit lukea siitä lisää täältä.

Ketkä puuhaavat yhdistyksessä? Tutustu Bullipäivätoimikuntaan!

Bullipäivätoimikunnan tarkoituksena on toteuttaa Bullipäivät ja sen yhteydessä järjestettävä huutokauppa ja juhlaillallinen. Bullipäivät on Suomen Bullterrieriyhdistyksen vuosittainen erikoisnäyttely bullterriereille. Näyttelyn tavoitteena on edistää terveiden, hyväluonteisten, käyttöominaisuuksiltaan ja rakenteeltaan sekä ulkomuodoltaan rodunomaisten, hyvinvoivien koirien kasvatusta.

Miia Koskinen, vetäjä

”Bullipäivät ei ole ainoastaan ”koiranäyttely”, vaan se on myös tapahtuma, joka kokoaa yhteen samanhenkiset ihmiset yhteisen intohimon pariin. Bullipäivien järjestäminen on valtava ponnistus, johon kaikki toimikunnat kantavat kortensa kekoon. Päivien onnistuminen vaatii valtavasti työtä, aikaa ja omistautumista, mutta lopputulos on aina ollut vaivan arvoinen. Yhdessä tekeminen on se juttu.”

Krista Forsander, jäsen

”Koen, että Bullipäivät on yksi yhdistyksen vuoden kohokohdista, joten on hienoa olla tekemässä tätä näyttelyä ja tapahtumaa yhdessä. Olen toista vuotta mukana ja on opettavaista olla osa toimikuntaa, joka koostuu pitkän kokemuksen omaavista henkilöistä, mutta joukkoon mahtuu myös uusia jäseniä, jotka otetaan ilolla vastaan.”

Lilian Forsblom, jäsen

”Olen mukana toimikunnassa, koska mielestäni Bullipäivät on yksi yhdistysjuttujen vuoden kohokohdista. Ilman toimikuntaa meillä ei olisi koko tapahtumaa, vapaaehtoisina teemme todella paljon töitä tapahtuman eteen.”

Anne Sinisalo, jäsen

”Olen toimikunnassa mukana, koska on kiva olla tekemisissä samanhenkisten ihmisten kanssa ja saada yhdessä jotain aikaan.”

Annika Walldén, jäsen

”Olen mukana toimikunnassa, koska onhan se mukavaa saada yhdessä aikaiseksi jotain. Velvollisuuden tunne hallitusjäsenenä ja puheenjohtajana vaikuttaa myös siihen, että olen osa tätä toimikuntaa, mutta koen tärkeäksi, että pystymme yhdessä tekemään Bullipäivistä unohtumattomat ja haluan omalta osaltani olla kantamassa korteni kekoon Bullipäivien onnistumisessa.”

Ketkä puuhaavat yhdistyksessä? Tutustu Jalostustoimikuntaan!

Jalostustoimikunnan tarkoituksena on ohjata ja valvoa rodun jalostusta maassamme ja avustaa kasvattajia ja jalostusyksilöiden omistajia jalostussuunnittelussa antamalla neuvontaa ja informaatiota. Toiminnan tavoitteena on terveiden, rotumääritelmän vaatimukset täyttävien koirien kasvatuksen tukeminen.

Anni Eskeli, vetäjä

”Ensimmäinen bullini, kääpiöbullterrieri Boris, tuli meille vuonna 2011. Sen jälkeen meillä ollut sekä isoja, että pieniä bulleja ja molempia on kotona edelleen. Yhdistyksen toiminnassa olen ollut 2015 alkaen hallituksessa, näyttelytoimikunnissa, Trophy- ja jalostustoimikunnassa. Haluan olla mukana turvaamassa rodun harrastamisen ja kasvattamisen jatkumisen Suomessa, siksi toimin aktiivisesti yhdistyksen parissa.”

Kuva: Kari Ketonen

Mandi Blomqvist, jäsen

”Ensimmäinen bulli tuli taloon 2007 ja ensimmäinen pentue syntyi 2010. Tällä hetkellä kotoa löytyy 4 v tuontinarttu Helga ja pari muun rotuista. Yhdistyksen jutuissa ja toimikunnissa ollut monessa mukana, varmaankin kaikissa muissa paitsi hallituksessa vuosien varrella. Yhdistystoiminnassa olen mukana, sillä halua olla vaikuttamassa rodulle tärkeissä asioissa.”

Tara Fay, jäsen

”Olen harrastanut bulleja ensin penkiltä vuodesta 2013, oman kanssa vuodesta 2020. Kotona nyt yksi stanttu ja juuri tullut mini. Jalostustoimikunnassa olen ollut vuodesta lähtien 2023. Olen kiinnostunut erityisesti rodun terveydentilasta ja sen edistämisestä.”

Lilian Forsblom, jäsen

”Jalostustoimikunnassa olen nyt toista vuotta, koska olen kiinnostunut bullterriereiden terveydestä ja tietenkin myös rodunomaisesta ulkonäöstä, ja minkälaisilla valinnoilla on jalostuksessa merkitystä näiden kannalta. Olen oppinut pitkän linjan bulli-ihmisiltä mielenkiintoisia asioita ja nähdä miten haastavaa jalostus ja siihen liittyvät valinnat voivat olla. Nostan hattua kaikille rotua kasvattaneille!”

Hanna Heinonen, jäsen

”Ensimmäinen bulli tuli kotiin 2008, useamman vuoden odottamisen jälkeen. Tällä hetkellä kotona on kolme bullia, Ursula, John ja Brian. Yhdistyksen jäsenenä olen ollut jo ennen ensimmäistä bullia, mutta yhdistystoiminnassa olen ollut vuodesta 2016 alkaen.  Minulle yhdistystoiminta on tärkeää, koska sen kautta on mahdollista vaikuttaa koiraharrastamiseen.”