Tarkastelu luonnetestauksiin

Suomen Bullterrieriyhdistys ry korvaa jäsenten omistamien bullterriereiden luonnetestimaksut (1 testi per jäsenen omistama bullterrieri) kuittia ja tuloslomaketta vastaan 31.12.2025 saakka. Luonnetestistä saadaan tietoa koiran käyttäytymisestä erikoiskokeiden kautta, joissa koiran hermosto joutuu rasitetuksi. Tietoa voidaan hyödyntää koulutuksessa ja verrata rodun ihanneprofiiliin. Luonnetesti on virallinen testaus ja ainoastaan tietyin edellytyksin uusittavissa

Suomen Bullterrieriyhdistys ry on järjestänyt luonnetestin vuosina 2020 ja 2021. Vuonna 2021 luonnetestissä kävi 4 bullterrieriä ja vuonna 2020 5 yksilöä.

Lyhyesti luonnetestistä: “Luonnetestin tarkoitus on arvioida ja kirjata koiran käyttäytyminen tilanteessa, joissa sen hermosto joutuu rasitetuksi. Testitulosta voidaan hyödyntää koiran luonnekuvan määrittämiseen ja koulutuskelpoisuuden arviointiin. Testitulos antaa myös viitteitä koiran jalostuskelpoisuudesta rotujärjestöille ja kasvattajille.”

“Testi mittaa toimintakykyä uhan alla (kelkka, puolustushyökkäys ja terävyys) ja hämärässä huoneessa ilman uhkaa. Sillä saadaan myös arvokasta tietoa temperamentista ja keskittymiskyvystä, hermorakenteesta, luoksepäästävyydestä ja kovuudesta/pehmeydestä sekä laukauksien sietämisestä. Myös koiran taipumuksesta reagoida asioihin aggressiolla saadaan informaatiota. Luonnetta voidaan ajatella joukkona erilaisia ominaisuuksia ja pistelaskusysteemissä on ajateltu, että jos koiralla jollain osa-alueella on puutteita (esim. pehmeys), sitä voi kompensoida jollain toisella puolella (esim. hyvällä taistelutahdolla), mikä auttaa koiraa eteenpäin hankaluuksista huolimatta.”

“Luonnetestissä koira pisteytetään testin arvosteluasteikon mukaisesti. Asteikko on rakennettu hyvää suojeluun soveltuvaa koiraa ajatellen, joten rotukohtainen ihanneprofiili auttaa hahmottamaan, kuinka asteikon eri kohdat sopivat muihin käyttötarkoituksiin kehitetyille roduille. Ihanneprofiili muodostetaan siten, että jokaiselle arvostelukohdalle annetaan luonnetestipisteiden lisäksi koodi I (ihanne), N (hyväksyttävä/neutraali), E (ei-toivottava) tai H (hylätty). Koodi siis kertoo, onko kyseinen ominaisuus tai tapa toimia juuri tälle rodulle ihanteellinen, hyväksyttävä, ei-toivottava vai hylkäävä.” Lähde: Kennelliitto

Tarkastelujaksossa yksikään testattu bullterrieri ei istunut 100 % ihannetulokseen. Kaksi testatuista koirista oli 67% ihanteen sisällä. Yhdenkään koiraan suoristusta ei keskeytetty, ei ohjaajan, eikä tuomariston toimesta. Myöskään yhdelläkään koirista mikään osa-alue  ei ollut ihanneprofiilissa määritellyllä alueella H, eli hylätty.

Toimintakyky: Toimintakykynä pidetään luonteen ominaisuutta, joka saa koiran ilman ulkopuolista pakotetta pitämään puolensa todellista tai kuviteltua vaaraa vastaan. Toimintakyky on koiran kyky hallita tekojaan huolimatta siitä, että se on joutunut pelon valtaan. Toisin sanoen koira pystyy pelostaan huolimatta toimimaan oikealla tavalla ja tarvittaessa voittamaan pelkonsa päästäkseen päämääräänsä.

 Bullterrierireiden ihanneprofiilissa toimintakyky suuri ja hyvä on ihanne, kohtuullinen ja kohtuullisen pieni on hyväksyttävä, pieni on ei toivottava, sekä riittämätön ja toimintakyvytön ovat hylättyjä. Kaksi testatusta 9 koirasta saivat osiosta ihannetuloksen, ja 7 hyväksyttävän. Tätä voidaan pitää rotumääritelmään peilaten erittäin heikkona tuloksena.

Terävyys: Terävyys on ominaisuus, joka saa koiran reagoimaan aggressiivisesti sen tuntiessa itsensä uhatuksi. Terävyysaste on kääntäen verrannollinen ärsytyskynnyksen korkeuteen. Mitä pienempi ärsyke tarvitaan herättämään aggression, sitä korkeampi on terävyysaste.

78 % testatuista koirista saivat osiosta ihannetuloksen, pieni ilman jäljelle jäävin hyökkäyshaluin tai koira, joka ei osoita lainkaan terävyyttä, kaksi koirista sai osiosta tuloksen hyväksyttävä, joka oli kohtuullinen ilman jäljelle jäävin hyökkäyshaluin, hyväksyttävä on myös suuri ilman jäljelle jäävin hyökkäyshaluin. Pieni jäljelle jäävin hyökkäyshaluin on ei toivottava, sekä kohtuullinen jäljelle jäävin hyökkäyshaluin ja  suuri jäljelle jäävin hyökkäyshaluin ovat hylättyjä tuloksia.

Puolustushalu: Puolustushalulla tarkoitetaan koiran synnynnäistä taipumusta hyökkäyksen tai hyökkäysyrityksen avulla aktiivisesti puolustaa itseään, laumaansa (ohjaaja) tai reviiriään.

Puolustushalun tulos kohtuullinen, hillitty on bullterriereiden osion ihannetulos. Sen saavutti 22 % testatuista 9 yksilöstä. 67 % tulos oli hyväksyttävä, eli joko suuri, hillitty tai pieni. Yhden koiran tulos oli ei toivottava, eli haluton. Erittäin suuri ja hillitsemätön arviot puolustushalusta ovat hylättyjä ihanneprofiiliin verrattuna.

Taisteluhalu: taisteluhaluksi kutsutaan koiran synnynnäistä taipumusta nauttia taistelusta itsestään ilman, että se perustuisi aggressioon. Taisteluhalu on koiran moottori, liikkeelle paneva voima.

Taisteluhalua mittaavissa osioissa suuri ja kohtuullinen on bullterriereiden ihanne. 56 % testatuista koirista sai kyseisestä osiosta ihannepisteet. 33 % tulokset olivat hyväksyttäviä, eli joko kohtuullisen pieni tai erittäin suuri. Yhden yksilön tulos oli ei toivottava, eli pieni. Arvion hylätty saa osiosta tuloksella riittämätön tai haluton.

Hermorakenne: Hermorakenteella tarkoitetaan koiran synnynnäistä heikko- tai vahvahermoisuutta sen joutuessa voimakkaisiin ja vaihteleviin sisäisiin jännitystiloihin. Hyvällä hermorakenteella tarkoitetaan kykyä hallita jännitystiloja ilman luonnotonta uupumusta, hysteriaa tai muita merkkejä sisäisen tasapainon järkkymisestä.

33 % testatuista koirista saivat osiosta bullterireiden ihannepisteet, eli arvostelut tasapainoinen ja varma tai tasapainoinen. Loput 66 % saivat osiosta hyväksyttävän tuloksen, eli joko hieman rauhaton tai hermostunein pyrkimyksin –arviot. Ei toivottava arvio osiossa on vähän hermostunut, ja hylätty hermostunut tai erittäin hermostunut.

Temperamentti: Temperamentilla tarkoitetaan käyttäytymisen vilkkautta, huomiokyvyn nopeutta (tarkkaavaisuutta) sekä kykyä sopeutua uusiin tilanteisiin ja ympäristöihin. Suurin osa hyvin sopeutumiskykyisistä koirista on vilkkaita.

56 % testatuista bullterriereistä sai osion ihannetuloksen, eli arvostelun vilkas tai kohtuullisen vilkas. Loput neljä yksilö saivat hyväksyttävän tuloksen, eli arvion erittäin vilkas. Kyseisen osion arvostelut, häiritsevän vilkas ja hieman välinpitämätön katsotaan ei toivotuiksi sekä impulsiivinen, välinpitämätön ja apaattinen hylätyiksi.

Kovuus: Kovuudella tarkoitetaan koiran taipumusta muistaa tai olla muistamatta epämiellyttäviä kokemuksia. Kohtuullisen kova ja kova ovat osion ihannetulokset. Nämä arvioit annettiin 56 % testatuista koirista. 44 % koirista arvosteltiin hieman pehmeäksi, joka on tuloksena hyväksyttävä. Arviot erittäin kova ja pehmeä ovat ei toivottavia ja erittäin pehmeä on hylätty.

Luoksepäästävyys: Luoksepäästävyydellä tarkoitetaan koiran suhtautumista vieraisiin henkilöihin. Koira on luoksepäästävä, kun se mielellään ja oma-aloitteisesti hakeutuu muidenkin tapaamiensa ihmisten seuraan kuin ohjaajansa. Koiraa, joka selvästi välttää tutustumista tai joka osoittaa selvää vastenmielisyyttä joutuessaan kosketukseen vieraiden kanssa, kutsutaan pidättyväksi.

 Luoksepäästävyyden osiossa hienosti 8 testausta 9 koirasta saivat ihannetuloksen hyväntahtoinen, luoksepäästävä, avoin. Yhden koiran tulos oli luoksepäästävä, aavistuksen pidättyväinen, joka on ihanneprofiiliin peilattuna hyväksytty tulos. Ei toivottavia ovat selvästi pidättyväinen, ei yritä purra, ja hylättyjä selvästi pidättyväinen, yrittää purra, hyökkäävä ja salakavala.

Laukauspelottomuus: Laukausvarmaksi nimitetään koiraa, joka käyttäytyy täysin välinpitämättömästi laukauksiin tai joka on niistä vain normaalilla tavalla kiinnostunut. Koirat, jotka ensimmäisen laukauksen jälkeen käyttäytyvät rauhattomasti, mutta jotka selviävät nopeasti levottomuudestaan ja joille toistetut laukaukset saavat aikaan yhä pienemmän reaktion, luokitellaan laukauskokemattomiksi, ei laukausaroiksi. Koiraa, joka reagoi laukauksiin epänormaalin kiihkeästi esim. haukkumalla, hyökkäämällä kohti ampujan suuntaa tai on muuten kiihkeän innostunut ympäristön tapahtumista ja haukkuu, mutta joka ei osoita hermostuneisuutta, kutsutaan paukkuärtyisäksi. Laukausalttiiksi luokitellaan koira, joka reagoi selvästi, suunnilleen samalla tavalla jokaiseen laukaukseen rauhoittumatta tai hermostumatta enempää ja jonka sisäinen jännite ei nouse sellaiseen asteeseen, että selviä hermostuneisuuden oireita näkyisi. Laukausaraksi nimitetään koiraa, joka laukauksen jälkeen reagoi selvän hermostuneesti ja jolla on vaikeuksia mielentasapainonsa palauttamisessa ja joka ammunnan toistuessa osoittaa yhtä suurta tai suurempaa hermostuneisuutta.

67 % testatuista koirista oli ihanneperofliin mukaisesti laukausvarmoja ja 33 % laukauskokemattomia, joka on hyväksyttävä tulos.

Testattujen koirien määrä on hyvin pieni ja varsinaisia linjavetoja tai yleistyksiä on mahdoton näin ollen tuloksista vetää. Kuitenkin jo muutamassa koirassa voi huomata huolestuttavan/huomiota kiinnittävän trendin toimintakyvyn ja hermorakenteen puutteissa verrattaessa rodun ihanneprofiiliin. Jatkon kannalta onkin tärkeää, että koiria testattaisiin enenevissä määrin sekä kasvattajien, koiran omistajien ja pennusta haaveileville ymmärrys bullterrierin rodunomaisesta ja toivottavasta luonteesta lisääntyisi.

Rodun jalostuksessa ja suunniteltavissa yhdistelmissä on tärkeä muistaa ottaa huomioon luonne yhtä suurella vakavuudella kuin terveysasiat. Vaikka koiran kovuus, vilkkaus ja korkea toimintakyky aiheuttavat omat haasteensa koulutettavuuteen ja arkielämään, on syytä muistaa, että nämä ovat ominaisuuksia, jotka kuuluvat rotuun. Rodunomainen bullterrieri ilmentää näitä ominaisuuksia vahvasti. Jalostuksella näiden ominaisuuksien lieventäminen tai näistä joustamalla mennään todella nopeasti ojasta allikkoon ja menetetään luonteen tasapaino, jolloin häiriökäyttäytyminen lisään sekä rodunomaisuus häviää.

Suomen Bullterrieriyhdistys ry
Jalostustoimikunta

Artikkeli on julkaistu alun perin Bulterissa 1/2022.

Lue myös artikkeli, jossa avataan testin kulku ja bullterrierin ihanneprofiili.

Vastaa luonne- ja terveyskyselyyn!

Hyvä bullterrierin omistaja, luonne- ja terveyskyselyn aika on taas tullut!

Kyselyn tarkoituksena on kerätä mahdollisimman kattavasti viimeisen viiden vuoden aikana kertynyttä tietoa rodun tilanteesta Suomessa, ja se on tarkoitettu kaikille bullterrierien omistajille. Tämän kyselyn tuloksia käytetään osana rodun jalostuksen tavoiteohjelman päivitystä. Kysely on pyritty tekemään mahdollisimman helpoksi ja nopeaksi vastata. Kaikki vastaukset ovat arvokkaita!

Mikäli sinulla on useampi bullterrieri, täytäthän jokaisesta oman kyselyn, myös sellaisten yksilöiden osalta, joista olet antanut tietoja jo vuoden 2017 terveyskyselyssä. Pyydämme ystävällisesti, että täyttäisit lomakkeen myös edesmenneistä koiristasi. Muistathan tallentaa vastauksesi kyselyn lopussa painamalla lataa-nappia. Yhteenveto kyselyn tuloksista julkaistaan Suomen Bullterrieriyhdistyksen vuosijulkaisussa.

Vastaathan kyselyyn 31.8.2024 mennessä.

Kyselyyn on mahdollista vastata anonyymisti. Koiran tunnistetietoja käytetään vain koiran yksilöintiin ja tulosten päivittämiseen tulevien kyselyiden aikana jalostustoimikunnan sisällä. Yksilöintitietoja ei julkaista eikä luovuteta kolmansille osapuolille. Mikäli haluat osallistua Suomen Bullterrieriyhdistyksen järjestämään arvontaan, jossa kahdelle onnekkaalle kyselyyn vastanneelle arvotaan 50 euron arvoinen lahjakortti Musti ja Mirri -liikkeeseen, jätä yhteystietosi kyselyn lopussa!

Arvonnan säännöt

Järjestäjä
Suomen Bullterrieriyhdistys ry

Alkamis- ja päättymispäivä
Arvontaan voi osallistua luonne- ja terveyskyselyn vastausaikana, 21.5.-31.8.2024.

Osallistuminen
Arvontaan voi osallistua täyttämällä yhteystietonsa (nimi sekä puhelinnumero, sähköposti tai osoite) terveys- ja luonnekyselyn lopussa olevaan kenttään.

Palkinnot
Palkinnoksi arvotaan kaksi 50 euron lahjakorttia Musti ja Mirri -liikkeeseen.

Järjestäjän vastuu
Arvontaan osallistuva henkilö vapauttaa Järjestäjän kaikesta välittömästä ja välillisestä vastuusta, vahingoista ja kustannuksista, jotka aiheutuvat tai joiden väitetään aiheutuneen osallistumisesta arvontaan, palkinnon lunastamisesta tai sen käyttämisestä. Järjestäjä ei vastaa tietoteknisistä tai muista syistä johtuvista esteistä arvontaan osallistumisesta.

Henkilötietojen käsittely
Osallistujien henkilötietoja käsitellään Henkilötietolain säännösten ja luonne- ja terveyskyselyssä kerrottujen ehtojen mukaisesti.

Rajaukset
Suomen Bullterrieriyhdistyksen hallituksen ja toimikuntien jäsenet ja toimihenkilöt eivät voi osallistua arvontaan.

Autathan meitä olemaan ajan tasalla rodun terveystilanteesta

Yhdistyksen kotisivuille on nyt lisätty jatkuvan tiedonkeruun lomake, jotta yhdistyksen on mahdollista kerätä jatkuvasti tietoja bullterrierirodun tilanteesta.

Tiedot ovat ehdottoman tärkeitä seuraavaa Jalostuksen tavoiteohjelmaa tehdessä, jotta yhdistyksen jalostustoimikunnalla on ajantasainen tieto rodun tilanteesta. Autathan meitä olemaan ajan tasalla rodun tilanteesta täyttämällä koirasi tiedot ja kerro meille terveystuloksesta, diagnosoidusta sairaudesta, ongelmasta ja myös menehtymisestä.

Huomioithan, että terveystukien hakeminen tapahtuu edelleen jalostustoimikunnan sähköpostin kautta linkin takaa löytyvin ehdoin.

Keväällä 2017 toteutettiin bullterriereille terveys-, luonne- ja lisääntymiskysely. Kyselyyn osallistui kaiken kaikkiaan 309 koiraa.

Uudet rokotusmääräykset astuivat voimaan kesäkuun alusta

”Kennelliiton rokotusohjetta on tarkastettu ja päivitetty uusien markkinoille tulleiden rokotusten myötä. Aiempien ohjeiden mukaan osalle rokotuksista on annettu suositeltu voimassaoloaika. Ruokavirasto ei enää anna suosituksia rokotusten osalta, vaan suosittelee noudattamaan rokotteen valmisteyhteenvetoa.  Kennelliiton rokotusohjeiden päivitys astuu voimaan 1.6.2023.”

Kennelliiton tapahtumissa koirilla tulee olla voimassa seuraavat rokotukset: Penikkatautirokotus-, parvovirusripuli- ja tarttuva maksatulehdusrokotus sekä raivotauti- eli rabiesrokotus. 

”Rokotteiden voimassaoloaika tulee olla merkitty koiran rokotuskorttiin tai passiin. Rokotteiden yhteiskäyttö valmisteyhteenvedon mukaisesti. Edellisistä rokotuksista on oltava eläinlääkärin merkintä lemmikkieläinpassissa tai muussa rokotustodistuksessa. Jos koiran rokotus on vanhentunut, tulee rokotus kaikissa tapauksissa uusia vähintään valmisteyhteenvedon mukaisen varoajan mukaisesti ennen tapahtumaa (yleensä 21-30vrk). Esim. kolmen viikon varoajan lasketaan niin, että koira saa osallistua seuraavana päivänä varoajan päättymisen jälkeen eli 22. päivä rokotuksesta.

Koska rokotteita on useita erilaisia, saat omalta eläinlääkäriltäsi selville juuri sinun koirallasi käytetyn rokotteen ja sen valmisteyhteenvedon mukaisen käytön. Eri rokotteilla on eri suosituksia pennun rokotusohjelmasta, ja käytettynä valmisteyhteenvedon mukaisesti ne kaikki täyttävät Kennelliiton rokotusmääräykset, kunhan yllä olevat ehdot täyttyvät.”

Lisäksi koirille suositellaan kennelyskärokotetta. 

Kennelliiton jäsenen koiran rokotustiedot saa näkyviin Omakoira-mobiilisovelluksessa. Eläinlääkäri voi rokotuskäynnin yhteydessä tallentaa koiran rokotukset Omakoira-järjestelmään, jos koiranomistaja on antanut luvan rokotustietojen tallentamiseen sovelluksessa etukäteen. 

Lue koko uutinen Kennelliiton sivuilta.

Tutustu myös rokotusmääräyksiin Kennelliiton sivuilta.

Bullterriereiden PEVISA-ohjelma jatkuu ennallaan vuoden 2024 alusta

Suomen Kennelliiton Jalostustieteellinen toimikunta on 22.5.2023 kokouksessaan hyväksynyt bullterrierireiden PEVISA-ohjelman jatkumaan ennallaan vuoden 2024 alusta.
Nykyinen ohjelmakausi on päättymässä 2023 vuoden loppuun.

“PEVISA tarkoittaa rotukohtaista Perinnöllisten vikojen ja sairauksien vastustamisohjelmaa. Se sisältää pentujen rekisteröintiin vaikuttavia ehtoja esimerkiksi terveystutkimuksista. Muut rotukohtaiset erityisehdot sisältävät tietoa esimerkiksi rotumuunnosten risteyttämisestä ja rotuunotoista. Rodun PEVISA ja rotukohtaiset ehdot hyväksytään aina Kennelliitossa rotujärjestön aloitteesta.”

Kaikkien rotujen PEVISA-ohjelmat ja rotukohtaiset erityisehdot löydät Kennelliiton sivuilta.